Thông báo chốt danh sách cổ đông. (13/02/2020)

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tập trung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ( XDS )

Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Khoáng Sản TT-Huế về việc đăng ký chứng khoán.(13/02/2020)

Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Khoáng Sản TT-Huế về việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom.

[1]  2