(+84) 234 3541044
EN
 • BAN LÃNH ĐẠO
 • BAN LÃNH ĐẠO

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  • Ông Lương Vĩnh Thái: Chủ tịch HĐQT
  • Ông Võ Quang Thiện:  Thành viên HĐQT
  • Ông Võ Quang Diệu:    Thành viên HĐQT

  BAN GIÁM ĐỐC 

  • Ông Võ Quang Thiện: Giám đốc
  • Ông Võ Quang Diệu:  Phó giám đốc
  • Lê Thị Thu Hiền:   Phó giám đốc
  • Trần Thị Phương Dung: Kế toán trưởng.
  Designed and Maintained by Danh Đỗ