13/02/2020

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tập trung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ( XDS )

 Xem bản thể hiện nhấn vào đây: drive.google.com/open

[ In trang ]    [ Đóng lại ]