(+84) 234 3541044
EN
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ tức năm 2019, năm 2020 bằng tiền mặt

  16.09.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

  Ngày 04.06.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

  Ngày 03.06.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

  Ngày 28.05.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Báo cáo thông tin tổng quan – Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD – Thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức DN – Tóm tắt báo cáo tài chính của kiểm toán doanh nghiệp.

  Ngày 28.05.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Công bố thông tin điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.

  Ngày 18.05.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.

  Ngày 18.05.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Thông báo điều chỉnh gia hạn chốt danh sách cổ đống để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

  Ngày 18.05.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Designed and Maintained by Danh Đỗ