(+84) 234 3541044
EN
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

  Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

  28.07.2022

  1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: xem bản thể hiện.
  2. Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: xem bản thể hiện

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

  15.07.2022

  Xem bản thể hiện nội dungNhấn vào đây!

  Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

  07.07.2022

  Xem bản thể hiện nội dung. Nhấn vào đây!

  Nghị quyết của HĐQT về việc thống nhất tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

  07.07.2022

  Xem bản thể hiện nội dung. Nhấn vào đây!

  Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

  30.06.2022

  Xem bản thể hiện nội dung. Nhấn vào đây!

  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  30.06.2022

  Xem bản thể hiện nội dung. Nhấn vào đây!

  Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  08.06.2022

  Xem bản thể hiện nội dung. Nhấn vào đây!

  Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  08.06.2022

  Xem bản thể hiện nội dung. Nhấn vào đây!

   

   

  Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

  08.06.2022

  Xem bản thể hiện nội dung. Nhấn vào đây !

  Designed and Maintained by Danh Đỗ