(+84) 234 3541044
EN
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

  Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

  25.05.2023

  Xem bản thể hiện nội dung, nhấn vào đây !

  Báo cáo tóm tắt tài chính kiểm toán doanh nghiệp năm 2022

  24.05.2023

  Xem bản thể hiện nội dung. Nhấn vào đây !

  Báo cáo thực trạng cơ cấu tổ chức và quản trị của doanh nghiệp năm 2022

  25.05.2023

  Xem bản thể hiện nội dung, nhấn vào đây !

  Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

  18.05.2023

  Xem bản thể hiện nội dung, nhấn vào đây !

  Thông báo về việc công bố gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.

  12.04.2023

  Xem bản thể hiện, nhấn vào đây !

  Thông báo về việc công bố thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.

  12.04.2023

  Xem bản thể hiện, nhấn vào đây !

  Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2022

  12.04.2023

  Xem bản thể hiện, nhấn vào đây.

  Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

  28.07.2022

  1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: xem bản thể hiện.
  2. Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: xem bản thể hiện
  Designed and Maintained by Danh Đỗ