Hủy bán đấu giá cổ phần ra công chúng

            BỘ TÀI CHÍNH                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỞ GIAO DỊCH CHƯNG KHOÁN TP. HCM                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   ---------------------                                                                                   ---------------------  

     Số: 1261/SGDHCM-NY                                                                                Thành phố Hồ Chí minh, ngày 19 tháng 6 năm 2019 

V/v hủy bán đấu giá cổ phần ra công chúng

của Công ty TNHH Nhà Nước một Thành Viên

 Khoáng Sản Thừa Thiên Huế.              

                           Kính gởi:  - BCĐ cổ phần hóa Công ty TNHH NN MTV Khoang Sản TT-Huế  

                                            - Công ty TNHH NN MTV Khoang Sản TT-Huế  

                                            - Công ty TNHH MTV Chưng Khoán Ngân hàng Đông Á  

Lúc 16h00 ngày 18/06/2019, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của công ty TNHH Nhà Nước MTV Khoáng Sản TT-Huế, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo điều 15 Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của công ty TNHH NN MTV Khoáng Sản TT-Huế ban hành kèm Quyết định số 186/QĐ-SGDHCM ngày 29/5/2019 thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công. 

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh xin thông báo cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH NN MTV Khoáng Sản TT-Huế, Công ty TNHH NN MTV Chứng Khoán Ngân hàng Đông Á được biết.

Trân trọng                                                                                                         

 

  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: