(+84) 234 3541044
EN
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

  Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

  28.06.2024

  Xem bản thể hiện nội dung, xin nhấn vào đây !

  Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

  28.06.2024

  Xem bản thể hiện nội dung, xin nhấn vào đây

  Tài liệu họp hội đồng cổ đông thương niên năm 2024

  03.06.2024

  1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Nhấn vào đây
  2. Báo cáo của ban điều hành về kết quả SXKD 2023 và kế hoạch năm 2024. Nhấn vào đây
  3. Báo cáo hạt động của ban kiểm soát năm 2023. Nhấn vào đây
  4. Chương trình đại hội cổ đông năm 2024. Nhấn vào đây
  5. Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2024. Nhấn vào đây
  6. Thể lệ làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Nhấn vào đây
  7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Nhấn vào đây
  8. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. Nhấn vào đây
  9. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và KHSX năm 2024. Nhấn vào đây
  10. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2024. Nhấn vào đây
  11. Mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội cổ đông năm 2024. Nhấn vào đây
  12. Mẫu ủy quyền theo nhóm. Nhấn vào đây
  13. Mẫu ủy quyền cá nhân. Nhấn vào đây.
  14. Mẫu thẻ biểu quyết. Nhấn vào đây.
  15. Mẫu thẻ biểu quyết lần 1. Nhấn vào đây
  16. Mẫu thẻ biểu quyết lần 2. Nhấn vào đây
  17. Mẫu phiếu góp ý cổ đông. Nhấn vào đây

  Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024

  03.06.2024

  Xem bản thể hiện nội dung, xin nhấn vào đây

   

  Các báo cáo về tình hình công ty trong năm 2023.

  20.05.2024

  1. Báo cáo thông tin tổng quan về doanh nghiệp: ( Xem bản thể hiện ) nhấn vào đây
  2. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp: ( Xem bản thể hiện ) nhấn vào đây
  3. Báo cáo tóm tắt tài chính kiểm toán doanh nghiệp: ( Xem bản thể hiện ) nhấn vào đây
  4. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh: ( Xem bản thể hiện ) nhấn vào đây

  Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

  13.05.2024

  Xem bản thể hiện nội dung, xin nhấn vào đây.

  Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

  13.05.2024

  Xem bản thể hiện nội dung, xin nhấn vào đây.

  Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng.

  17.04.2024

  Xem bản thể hiện nội dung, xin nhấn vào đây.

  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

  17.04.2024

  Xem bản thể hiện nội dung, xin nhấn vào đây.

  Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024

  17.04.2024

  Xem bản thể hiện nội dung, xin nhấn vào đây.

  Designed and Maintained by Danh Đỗ