ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ. (26/10/2019)

1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế ngày 26 tháng 10 năm 2019: drive.google.com/open   

 2.Tờ trình đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính và chế độ thù lao của thành viên Hội Đồng Quản Trị và Kiểm Soát Viên:drive.google.com/open  

 3. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Kiểm Soát Viên Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2019-2024: drive.google.com/open  

4. Thể lệ bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Kiểm Soát Viên ông ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2019-2024: drive.google.com/open  

5. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 02 tháng cuối năm: drive.google.com/open  

6. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế về việc thông qua Điều Lệ tổ chức và hoạt động: drive.google.com/open  

7. Báo cáo quá trình cổ phần hóa: drive.google.com/open  

8. Dự thảo điều lệ Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế: drive.google.com/open 

9. Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế: drive.google.com/open

10. Giấy ủy quyền ( theo nhóm ) tham dự đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế: drive.google.com/open   

11. Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế: drive.google.com/open 

12. Đơn ứng cử/đề cử Kiểm Soát Viên Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế: drive.google.com/open

13. Sơ yếu lý lịch (Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế): drive.google.com/open

 

  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: