(+84) 234 3541044
EN
 • Thông cáo báo chí
 • Thông cáo báo chí

  Thư mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.

  08.06.2023

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây !

  Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

  Ngày 04.06.2021
  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

   

  Thông báo bổ nhiệm lại kế toán trưởng.

  Ngày 29.01.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Nhấn vào đây

  Designed and Maintained by Danh Đỗ