(+84) 234 3541044
EN

QUAN NIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Công ty Khoáng Sản Thừa Thiên Huế với khẩu hiệu ” Chúng tôi yêu nhân loại và hành tinh của chúng ta “. Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Vì vậy, chúng tôi cam kết rằng: Hoạt động khai thác và chế biến phải quan tâm đến việc bảo vệ môi trường với tinh thần có trách nhiệm, tuân thủ theo luật bảo vệ môi trường và các cam kết với cộng đồng dân cư địa phương. Bảo vệ môi trường như là nhân tố cần thiết giúp công ty kinh doanh thành công.

Để thực hiện ban lãnh đạo công ty xây dựng một chính sách về môi trường :

 1. Xác định những ảnh hưởng đối với môi trường qua các hoạt động khai thác, chế biến và các sản phẩm của chúng tôi.
 2. Tuân thủ các yêu cầu của pháp luật bảo vệ môi trường các các yêu cầu khác liên quan đến môi trường, đồng thời cố gắng áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm bảo vệ môi trường trong điều kiện kinh tế kỹ thuật cho phép.
 3. Thiết lập một hệ thống quản lý môi trường nhằm duy trì cải tiến liên tục, ngăn ngừa ô nhiễm và bảo vệ môi trường sản xuất trong công ty.
 4. Xây dựng hệ thống quản lý môi trường nhằm:
  • Tiết kiệm năng lượng.
  • Nâng cao hệ số khai thác và chế biến. Tiết kiệm mỏ và tận thu nguồn tài nguyên.
  • Nâng cao hệ số tái chế, tái sử dụng nguyên vật liệu.
  • Giảm tối đa lượng chất thải. Xây dựng hệ thống quản lý các chất thải gây ảnh hưởng đến môi trường.
  • Sử dụng công nghệ khai thác phù hợp. Đảm bảo nguyên tắc hạn chế tối đa hoặc không làm ảnh hưởng đến môi trường nơi khai thác.
  • Tái tạo lại môi trường nơi tiến hành hoạt động khai thác như ban đầu bằng việc hoàn trả mặt bằng và trồng lại cây xanh.
  • Thực hiện đánh giá định kỳ về việc bảo vệ môi trường ở mỗi bộ phận khai thác và chế biến trong công ty. Lập kế hoạch phản ứng nhanh để điều chỉnh kịp thời các sai sót nếu xảy ra.
 5. Phân công trách nhiệm cho từng bộ phận liên quan trong việc thực hiện chính sách môi trường và đưa việc bảo vệ môi trường thành nhân tố quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 6. Cung cấp đầy đủ phương tiện, nhân lực và đào tạo kiến thức và  nâng cao nhận thức cho toàn thể nhân viên về công tác bảo vệ môi trường.
 7. Tham vấn ý kiến của các ngành liên quan, nhà cung cấp, khách hàng, cộng đồng dân cư và các chuyên gia về môi trường để chia sẽ thông tin và hoàn thiện hơn nữa chính sách về môi trường của công ty.
Designed and Maintained by Danh Đỗ