(+84) 234 3541044
EN
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

  Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. ( 25/01/2021)

  Xem bản thể hiện nội dung, nhấn vào đây: drive.google.com/file/d/1sIWHQS4oKHeAFdPQhAOXxNn2B5H_dVWd/view

  Thông báo chốt danh sách cổ đông Nhà Nước, cổ đông lớn. (22/01/2021)

  Xem bản thể hiện nội dung, nhấn vào đây: drive.google.com/file/d/1-hlakpF9ntJnF-FyaCcm9rK74ymuD_z-/view

  Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Khoáng Sản TT.Huế. (04/09/2020)

  Xem bản thể hiện nội dung, nhấn vào đây: drive.google.com/drive/folders/1oJygkO3O_dCEczfDWYM9WCgxhMRkHxaF

  Chương trình đại hội cổ đông thường niên 2020. ( 20/08/2020)

  Xem bản thể hiện nội dung, nhấn vào đâydrive.google.com/drive/folders/1BjMAzCyogNMBb6-uDGDs6DXyl-cUpD42

  Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán Tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam. (22/06/2020)

  Xem đường link: drive.google.com/file/d/1DEhBk5Q8jJLC4jJTC6h67mnYvaFKD9Cs/view

  Thông tin tóm tắt của công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. (04/06/2020)

  Xem bản thể hiện nội dung, nhấn vào đây: drive.google.com/drive/folders/1eXQrGgCz-8UiQTZERRL0kQQH_DjJkIzo

  THÔNG BÁO: V/v chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoáng Việt Nam VSD. (06/04/2020)

  Xem đường link: drive.google.com/open

  Thông báo chốt danh sách cổ đông. (13/02/2020)

  Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tập trung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ( XDS )

  Xem bản thể hiện nhấn vào đây: drive.google.com/open

  Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Khoáng Sản TT-Huế về việc đăng ký chứng khoán.(13/02/2020)

  Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Khoáng Sản TT-Huế về việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom.

  Xem bản thể hiện nhấn vào đâydrive.google.com/open

  ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ. (26/11/2019)

  Xem bản thể hiện nhấn vào đây: drive.google.com/open

  Designed and Maintained by Danh Đỗ