(+84) 234 3541044
EN
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

  Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

  25.01.2022

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Danh sách người nội bộ và người có liên quan công ty đến 31-12/2021.

  25.01.2022

  1. Danh sách người có liên quan công ty đến 31/12/2021: Bấm vào đây
  2. Danh sách người nội bộ_người có liên quan của người nội bộ công ty đến 31/12/2021: Bấm vào đây

  Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

  Ngày 01.12.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ tức năm 2019, năm 2020 bằng tiền mặt.

  07.10.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

  Ngày 04.06.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

  Ngày 03.06.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

  Ngày 28.05.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Báo cáo thông tin tổng quan – Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD – Thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức DN – Tóm tắt báo cáo tài chính của kiểm toán doanh nghiệp.

  Ngày 28.05.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Designed and Maintained by Danh Đỗ