(+84) 234 3541044
EN
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

  Báo Cáo Công Bố Thông Tin Doanh Nghiệp Năm 2021

  30.05.2022

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây !

   

  Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  18.05.2022

  Xem bản thể hiện nội dung. Nhấn vào đây!

  Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

  18.05.2022

  Xem bản thể hiện nội dung. Nhấn vào đây!

  Thông báo hủy giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ Phần Khoáng Sản TT-Huế ( MCK: HUX )

  04.04.2022

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây !

  Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

  31.03.2022

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Thông báo chốt danh sách cổ đông nhà nước, cổ đồng lớn đến 31/12/2021.

  25.01.2022

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

  25.01.2022

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Danh sách người nội bộ và người có liên quan công ty đến 31-12/2021.

  25.01.2022

  1. Danh sách người có liên quan công ty đến 31/12/2021: Bấm vào đây
  2. Danh sách người nội bộ_người có liên quan của người nội bộ công ty đến 31/12/2021: Bấm vào đây

  Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

  Ngày 01.12.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ tức năm 2019, năm 2020 bằng tiền mặt.

  07.10.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Designed and Maintained by Danh Đỗ