(+84) 234 3541044
EN
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

  Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

  Ngày 04.06.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

  Ngày 03.06.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

  Ngày 28.05.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Báo cáo thông tin tổng quan – Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD – Thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức DN – Tóm tắt báo cáo tài chính của kiểm toán doanh nghiệp.

  Ngày 28.05.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Công bố thông tin điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.

  Ngày 18.05.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.

  Ngày 18.05.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Thông báo điều chỉnh gia hạn chốt danh sách cổ đống để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

  Ngày 18.05.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Thông báo điều chỉnh gia hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

  Ngày 14.05.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Designed and Maintained by Danh Đỗ