(+84) 234 3541044
EN
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

  Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

  Ngày 05/05/2021

  Xem bản thể hiện nội dung: bấm vào đây:

   

  Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021.

  Ngày 05.05.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: bấm vào đây

   

  Nghị quyết của HĐQT về việc thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

  Ngày 05.05.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: bấm vào đây

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

  Ngày 05/05/2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Bấm vào đây

  Nghị quyết của HĐQT về việc thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2021.

  Ngày 08.04.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: bấm vào đây

   

  Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2021.

  Ngày 08.04.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: bấm vào đây

   

  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

  Ngày 02.04.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: bấm vào đây

   

  Báo Cáo Thường Niên Năm 2021.

  Ngày 02.04.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Nhấn vào đây

   

  Công bố thông tin bổ nhiệm lại kế toán trưởng.

  Ngày 29.01.2021

  Xem bản thể hiện nội dung: Nhấn vào đây

   

  Báo Cáo Tinh Hình Quản Trị Công ty Năm 2020 (27/01/2021)

  Xem bản thể hiện nội dung, nhấn vào đây:  drive.google.com/file/d/18m89ykSpJ_IYLkP1JIy_cF592V3yEjf6/view

  Designed and Maintained by Danh Đỗ